Thierry Dubous

President of the European Spas Association /ESPA/